[Đọc sách] BLOCKCHAIN

BLockchain là gì?

  • Blockchain là một công nghệ giống cơ sở dữ liệu, là một hình thức lưu trữ hồ sơ và giao dịch. Mọi thứ hầu như đều có thể lưu trữ trên blockchain
  • Công nghệ blockchain loại bỏ sự cần thiết của một đơn vị trung gian, cho phép mọi người giao dịch trực tiếp với nhau.
  • Hàng tỷ  người trên thế giới không tin vào các đơn vị trung gian như ngân hàng, chính phủ và hệ thống pháp luật trong việc thực hiện giao dịch cũng như lưu trữ hồ sơ.
  • Bitcoin là hệ thống xây dựng trên nền tảng Blockchain.

Continue reading “[Đọc sách] BLOCKCHAIN”

[Đọc sách] Effective Code Reviews

The author must trust and respect the reviewers enough to be receptive to their comments. Similarly, the reviewers must show respect for the author’s talent and hard work. Reviewers should thoughtfully select the words they use to raise an issue, focusing on what they observed about the product. Saying, “I didn’t see where these variables were initialized” is likely to elicit a constructive response, whereas “You didn’t initialize these variables” might get the author’s hackles up.
Continue reading “[Đọc sách] Effective Code Reviews”