[RabbitMQ – P.1] Cài đặt RabbitMQ Server trên Ubuntu 16.04 & 14.04

RabbitMQ là một message broker sử dụng nhiều giao thức và phổ biến là giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol.  Được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang, RabbitMQ cung cấp cho developer một service trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một hệ thống. RabbitMQ sẽ nhận message đến từ các thành phần khác nhau trong hệ thống (Producer), lưu trữ chúng an toàn trước khi đẩy đến đích (Consumer).

Nếu không có các hệ thống message broker như RabbitMQ thì bất cứ lúc nào cần push/pull data giữa các thành phần trong hệ thống, lập trình viên cần một kết nối trực tiếp. Với một hệ thống lớn, số thành phần càng nhiều, mức độ trao đổi message giữa càng thành phần cũng vì thế tăng lên cao. Điều này khiến việc handling kết nối và message data trở nên phức tạp vô cùng. Trong phần 1, tôi sẽ đề cập đến cách cài đặt trên RabbitMQ trên hệ thống Ubuntu cũ, trên các hệ thống mới, các bạn có thể tham khảo link sau:

https://www.rabbitmq.com/install-debian.html

Step 1 – Install Erlang

Download deb file từ official site của Erlang

wget https://packages.erlang-solutions.com/erlang-solutions_1.0_all.deb

Chạy lệnh sau để tiến hành cài đặt từ deb file vừa download

sudo dpkg -i erlang-solutions_1.0_all.deb

Tiến hành install Erlang

sudo apt-get update
sudo apt-get install erlang erlang-nox

Step 2 – Install RabbitMQ Server

Kích hoạt RabbitMQ apt repository trên hệ thống và import signing key

echo 'deb http://www.rabbitmq.com/debian/ testing main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/rabbitmq.list
wget -O- https://www.rabbitmq.com/rabbitmq-release-signing-key.asc | sudo apt-key add -

Cài đặt rabbitmq-server thui 🙂

sudo apt-get update
sudo apt-get install rabbitmq-server

Step 3 – Manage RabbitMQ Service

sudo update-rc.d rabbitmq-server defaults
sudo service rabbitmq-server start
sudo service rabbitmq-server stop

Step 4 – Create Admin User in RabbitMQ

User mặc định mà RabbitMQ tạo cho bạn là “guest” với mật khẩu là “guest”. Để thêm user khác, bạn cần thực hiện như sau:

sudo rabbitmqctl add_user admin password 
sudo rabbitmqctl set_user_tags admin administrator
sudo rabbitmqctl set_permissions -p / admin ".*" ".*" ".*"

Có thể tạo user trong giao diện Management.

Step 5 – Setup RabbitMQ Web Management Console

sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

RabbitMQ dashboard chạy ở port 15672.

Hết.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *