[RabbitMQ – P.1] Cài đặt RabbitMQ Server trên Ubuntu 16.04 & 14.04

RabbitMQ là một message broker sử dụng nhiều giao thức và phổ biến là giao thức AMQP – Advanced Message Queue Protocol.  Được lập trình bằng ngôn ngữ Erlang, RabbitMQ cung cấp cho developer một service trung gian để giao tiếp giữa nhiều thành phần trong một hệ thống. RabbitMQ sẽ nhận message đến từ các thành phần khác nhau trong hệ thống (Producer), lưu trữ chúng an toàn trước khi đẩy đến đích (Consumer).

Continue reading “[RabbitMQ – P.1] Cài đặt RabbitMQ Server trên Ubuntu 16.04 & 14.04”